Eurohause-info


      Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 27.juna 2007 bol konateľom spoločnosti menovaný Juraj Sláma.    
Medzi   hlavné činnosti, ktoré konateľ v spoločnosti vykonáva patrí najmä:
a) kontroluje prostredníctvom jednotlivých stupňov riadenia celkový organizačný a hospodársky chod spoločnosti
b) zabezpečuje celú prevádzkovú činnosť v oblasti poskytovania služieb, prác a výkonov s ohľadom na ich kvalitu a efektivitu najmä v oblasti platných právnych predpisov, technických noriem a zmlúv
c) zabezpečuje ekonomickú, prevádzkovú činnosť a oprávnenie spoločnosti podnikať
d) je štatutárnym orgánom v pracovno - právnych vzťahoch, zodpovedá za správne uplatňovanie a dodržiavanie zásad a právnych noriem v oblasti personálnej a mzdovej politiky
e) vydáva organizačný poriadok spoločnosti a ostatné vnútropodnikové normy, zodpovedá za ich vecnú a obsahovú náplň
f) zastupuje organizáciu vo veciach právnych a v zmluvných vzťahoch ako štatutárny orgán alebo písomne deleguje tieto právomoci na iných vedúcich zamestnancov spoločnosti
g) na základe pokynov spoločníkov spoločnosti a platných právnych predpisov zabezpečuje zostavenie obchodného plánu spoločnosti a vypracovanie správy o činnosti, tieto materiály predkladá valnému zhromaždeniu spoločníkov
h) vedie obchodné rokovania so zákazníkmi, spracováva cenové ponuky pre zákazníkov a zabezpečuje predzmluvné vzťahy vrátane ostatnej právnej agendy spoločnosti
i) vykonáva výstupnú kontrolu statických výpočtov a realizačnej projektovej dokumentácie
j) vedie zoznam spoločníkov
k) informuje spoločníkov o záležitostiach spoločnosti
l) zaobstaráva si a pri rozhodovaní zohľadňuje všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,
m) zachováva mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej spoločníkov
n) zabezpečuje marketingové riadenie činnosti spoločnosti