EKONOMICKÝ ÚSEK

    

      Na tomto úseku pre spoločnosť pracuje ekonomická firma Kasep s.r.o riadena Bc.Lubicou Labošovou. Ekonomický úsek pre potreby spoločnosti plní nasledovné úlohy:
- v súlade so zákonom NR SR čís.431/2002 Z.z. o účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva účtovanie stavu a pohybu majetku spoločnosti, pohybu záväzkov a pohľadávok, výdavkov (nákladov) a príjmov (tržieb), vrátane výsledku hospodárenia na základe podkladov od riaditeľa spoločnosti a z ostatných úsekov
- hospodárenie spoločnosti v zmysle všeobecne platných predpisov (o dani s pridanej hodnoty, o dani s príjmov a iné) vrátane účtovania interných dokladov a účtovnej uzávierky
- realizuje bezhotovostné platobné styky prostredníctvom peňažných ústavov spoločnosti a účtov v nich vedených písomnou alebo digitálnou formou
- spracováva mzdovú a personálnu agendu vrátane vyhotovenie pracovných zmlúv podľa podkladov vedúcich jednotlivých úsekov a konateľa spoločnosti
- predkladá riaditeľovi spoločnosti mesačne stav cash flow, záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti vrátane prehľadu hospodárenia spoločnosti, jej úsekov a stavieb za kalendárny mesiac
- monitoruje stav legislatívy v oblasti ekonomickej a pracovno - právnej
- v rámci spoločnosti je garantom vykonania inventarizácií (riadnych, mimoriadnych)
- vykonáva styk s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, úradom práce, živnostenským úradom a inými príslušnými orgánmi verejnej správy
- vedie centrálnu pokladne spoločnosti (príjem, výdaj, štvrťročná inventarizácia) vrátane vypracovania a následnej kontroly dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov
- vykonáva spisovú a skartačnú službu vrátane služby podateľne (rozdelenie pošty, výber pošty, odoslanie pošty, evidencia došlej a odoslanej pošty vrátane faxov)
- zabezpečuje vecné a finančné odsúhlasenie všetkých nákladových daňových dokladov príslušným vedúcim úseku a riaditeľom alebo konateľom spoločnosti vrátane väzby na vystavené objednávky a platné zmluvy (adresná redistribúcia nákladov spoločnosti)
- vystavuje a eviduje odchádzajúce daňové doklady podľa podkladov vedúcich úsekov alebo riaditeľa spoločnosti
- vykonáva účtovné operácie
- vykonáva administratívne činnosti pre konateľa a riaditeľa spoločnosti
- vedie evidenciu zmlúv a dokumentov, tieto sprístupňuje a archivuje
- nahlasuje zmluvnému partnerovi spoločnosti požiadavky na stravovanie zamestnancov, zabezpečuje jedálny lístok, evidenciu odobratej stravy a následné platby a ich zúčtovanie zo strany zamestnancov, overuje správnosť vystavených daňových dokladov zmluvným partnerom
- zhromažďuje evidenciu dochádzky zamestnancov vrátane potvrdení o neprítomnosti v práci, vykonáva prvotnú kontrolu a predkladá vedúcemu ekonómovi
- zabezpečuje nákup kancelárskych a reprezentačných potrieb a tieto zúčtováva