ÚSEK MAT. ZABEZPEČENIA
                 Vedúci úseku Slámová Lucia
- zabezpečuje plnenie výrobných úloh v súlade so zmluvnými vzťahmi a pokynmi riaditeľa spoločnosti
- zabezpečuje zmluvné vzťahy v oblasti zásobovania spoločnosti stavebnými materiálmi (vystavovanie a evidovanie objednávok dodávateľom)
- zabezpečuje zásobovanie materiálom, jeho výdaj, priebežné dopĺňanie na stavby a návrat prebytkov zo stavieb, zmeny materiálov konzultuje s úsekom výrobnej prípravy a riaditeľom spoločnosti
- vedie evidenciu vydaného materiálu a na jednotlivé stavby, spracúva podklady pre správne zúčtovanie pre ekonomický úsek podľa podkladov vedúceho ekonóma vrátane evidencie skladových zásob
- kontroluje a potvrdzuje správnosť došlých faktúr v oblasti stavebných materiálov
- zabezpečuje mechanizáciu potrebnú k vykládke stavebných materiálov expedovaných na stavby, pokiaľ sú tieto určené pre koncového zákazníka alebo pre externé montážne čaty
- zodpovedá za optimálne množstvo skladových zásob v spoločnosti
- kontroluje množstvo a kvalitu dodaného stavebného materiálu
- zabezpečuje ochranné pracovné pomôcky (ďalej len OOPP), ich vydávanie, evidenciu a potvrdenie prevzatia konkrétnym zamestnancom na skladovej karte
- nahlasuje písomne (digitálna forma) úseku vnútornej prevádzky požiadavky na expedíciu stavebných materiálov v súlade s harmonogramom výstavby aspoň 12 hodín vopred
- realizuje predaj stavebného materiálu zákazníkovi, vypracúva cenové ponuky a vedie s týmito zákazníkmi obchodné rokovania
- zodpovedá za uloženie, evidenciu a pravosť certifikátov, atestov, osvedčení a vyjadrení o stavebných výrobkoch, ktoré spoločnosť predáva alebo zabudováva do stavebných konštrukcií