ÚSEK MONT. KONŠTRUKCIÍ
           Vedúci úseku Andrej Chalás
- zabezpečenia realizáciu stavebných prác v rozsahu uvedenom v zmluvách o dielo alebo podľa pokynov riaditeľa spoločnosti
- plnenia dohodnutých termínov, rozsahu a kvality dohodnutých stavebných prác
- prideľovania pracovných síl, pracovných prostriedkov a náradia na jednotlivé stavby, ktoré spoločnosť realizuje
- vedenia stavebného denníka podľa § 46d zákona NR SR čís.237/2000 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre každú stavbu osobitne
- písomným záznamom preberajú stavenisko od zákazníka alebo toto odovzdávajú subdodávateľom spoločnosti
- realizujú stavebné práce na jednotlivých stavbách, rokujú s technickými zástupcami zákazníka (stavebný dozor, stavbyvedúci) o postupe prác
- evidujú spotrebu použitých stavebných materiálov, nákup stavebných materiálov, výkony a pohyb dopravných prostriedkov a mechanizácie
- zabezpečujú likvidáciu odpadov tvoriacich sa pri montážnej činnosti na stavbe
- zabezpečujú vykládku konštrukcií a materiálu na stavbe, taktiež presun pracovného náradia a zamestnancov z a na stavbu
- odovzdávajú zákazníkovi stavbu alebo jej ucelenú časť, vypracúvajú návrh o odovzdaní a prevzatí diela, súpis vykonaných prác a dodávok vrátane         zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach, tieto dokumenty podpisujú za spoločnosť a predkladajú k podpisu oprávnenému zástupcovi zákazníka
- nahlasujú písomne (digitálna forma) úseku materiálového zabezpečenia požiadavky pre stavby aspoň 24 hodín vopred, požiadavky nad rámec zmluvných vzťahov odsúhlasujú s riaditeľom spoločnosti
- nahlasujú písomne (digitálna forma) úseku vnútornej prevádzky požiadavky na dopravu v súlade s harmonogramom výstavby aspoň 12 hodín vopred
- zabezpečujú vykládku konštrukcií z dopravných prostriedkov pri expedícii z výroby na stavbe
- oboznamujú sa s technickým riešením stavby, s výrobnou dokumentáciou a príslušnými technologickými postupmi
- denne zodpovedajú za riadne ukotvenie a zavetrenie konštrukcie (montážne - dočasne, konštrukčné - trvalé) a za vykonanie ochrany proti zatečeniu objektu
- zodpovedajú za stavebný materiál dodaný na stavbu, za jeho prevzatie, správne uloženie, spotrebu a použitie vrátane jeho ochrany pred odcudzením alebo poškodením
- na stavbe spracovávajú materiál čo najefektívnejšie s minimálnym odpadom
- pri práci dodržiavajú všeobecne platné montážne a technologické postupy