ÚSEK VÝR. KONŠTRUKCIÍ
           Vedúci úseku Dalibor Paulovič
 Na tomto úseku pracuje v súčasnosti 6 zamestnancov s nasledovnými pracovnými úlohami:
- po obdržaní výrobnej dokumentácie z úseku výrobnej prípravy robia rozpis materiálu k daným podkladom a odovzdáva sa obsluhe píly
- zabezpečujú využívanie drevného odpadu vo výrobe
- vyplňujú záznam o činnosti výrobnej skupiny
- zodpovedajú za dodržanie návrhových parametrov konštrukcie a za časový plán jej realizácie
- nahlasujú písomne (digitálna forma) úseku materiálového zabezpečenia požiadavky pre výrobný úsek aspoň 24 hodín vopred, požiadavky nad rámec výrobnej dokumentácie odsúhlasujú s úsekom výrobnej prípravy a riaditeľom spoločnosti
- nahlasujú písomne (digitálna forma) úseku vnútornej prevádzky požiadavky na expedíciu vyrobených konštrukcií v súlade so zmluvnými záväzkami spoločnosti aspoň 12 hodín vopred
- spracovávajú hlásenie o hotových výrobkoch a ich expedícii a toto predkladajú skladníkovi
- vedú centrálnu evidenciu náradia a pracovných prístrojov, vydávajú tieto oproti podpisu oprávneným zamestnancom spoločnosti, zabezpečujú kompletný servis a údržbu, vedú prevádzkovú knihu
- denne kontrolujú bezpečný stav strojných zariadení vo výrobe, čistotu a priechodnosť komunikačných plôch, vypnutie elektrickej energie vo výrobných priestoroch v hlavnom vypínači
- vedú denné záznamy o chode strojov používaných vo výrobe
- oboznamujú sa s rozpisom materiálu, v súlade s ním obsluhujú píly pri poreze drevnej hmoty
- preberajú rezivo a kontrolujú dodané množstvo
- premeriavajú rozmery prvých kusov s každej série - prierezovú plochu a dĺžku reziva
- kontrolujú prvé kusy z každého typu prírezu
- programujú digitálnu pílu Easy cut 828 PLUS
- zabezpečujú impregnáciu reziva a zaisťujú správnu koncentráciu impregnačnej látky
- kontrolujú množstvo a sortiment spojovacieho materiálu ( styčníkové dosky )
- kontrolujú prvé kusy z každého typu spoja
- zostavujú lisovaciu jednotku a kontrolujú rozmery prvého kusu konštrukcie
- kontrolujú doliehavosť spojov jednotlivých prírezov
- kontrolujú presnosť uloženia spojov podľa výrobnej dokumentácie
- kontrolujú správnosť zalisovania spojov
- kontrolujú spôsob a správnosť frézovania prvkov
- dbajú na správne uskladnenie konštrukcií (vo vodorovnom a zvislom smere)
- označujú každého výrobku podľa výrobnej dokumentácie
- organizujú pravidelnú údržbu na pridelených strojoch a zariadeniach vrátane udržiavania poriadku a čistoty vo výrobnej hale a v jej okolí vrátane druhotného spracovania surovín a odpadov (štiepkovanie, uskladnenie a pod.)
- kontrolujú dodané množstvo drevnej hmoty a vedie záznam o každodennom spracovaní
- spracovávajú drevnú hmotu čo najefektívnejšie s minimálnym odpadom
- kontrolujú jednotlivé výrezy a kvalitu reziva
- priebežne odoberajú a triedia rezivo podľa typu, kvality alebo zákazky
- drevnú hmotu spracovávajú čo najefektívnejšie, s minimálnym odpadom
- kontrolujú dodané množstvo a kvalitu reziva
- v prípade potreby vykonávajú montážne práce na stavbách